VROEGSIGNALERING VSV
 

 
Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van verzuim en uitval. Oorzaken kunnen zich bevinden in zogenaamde kindfactoren (zoals persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten), maar ook voor een belangrijk deel in omgevingsfactoren (zoals gezinskenmerken, sociale omgeving en school). Ondanks deze inzichten doen we vaak pas uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van verzuim of uitval op het moment dat een jongere daadwerkelijk verzuimt of al uitgevallen is.
 
Met de Toolkit Vroegsignalering VSV biedt DilemmaManager jou een laagdrempelige en concrete toolkit om signalen van verzuim of uitval eenvoudig, snel en onderbouwd in beeld te brengen. De toolkit biedt zowel de mogelijkheid tot het doen van groepsgewijze vroegsignalering, als de mogelijkheid om na eerste signalen verdiepend onderzoek te doen en een concrete begeleidingsaanpak op te stellen. Door deze aanpak voor alle leerlingen/studenten in een leerlingpopulatie, jaarlaag of klas te gebruiken krijg je inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen/studenten en kun je hier tijdig gericht op anticiperen.

De toolkit bestaat uit de Signaalkaart StudieSucces, die laagdrempelig van iedere leerling/student de studiesuccesfactoren en ondersteuningsbehoeften in kaart brengt en het begeleidingsinstrument EducatieMeter dat praktische handvatten biedt op het moment dat begeleiding nodig is.

Signaalkaart StudieSucces  
 
Doel
In kaart brengen studiesuccesfactoren
Vroegsignalering van mogelijke ondersteuningsbehoefte en risico’s op verzuim/uitval
Omschrijving
De Signaalkaart StudieSucces bestaat uit een laagdrempelige vragenlijst waarmee de persoonsgebonden en studiegebonden factoren in kaart worden gebracht die van invloed zijn op studiesucces. Daarnaast brengt het persoonlijke en omgevingsfactoren in kaart die invloed hebben op de mentale belasting van de jongere.

Het instrument geeft inzicht in de persoonlijke kansen en zorgen die een jongere ervaart en geeft een beeld van een mogelijke ondersteuningsbehoefte. Hiermee wordt snel duidelijk op welke vlakken de jongere begeleiding nodig heeft om succesvol te zijn in een opleiding of studie.

De Signaalkaart StudieSucces is uitermate geschikt om groepsgewijs in te zetten en zo een effectieve inventarisatie van ondersteuningsbehoeften en mogelijke risico’s op verzuim of uitval uit te voeren.

EducatieMeter  
 
Doel
Begeleidingsaanpak bepalen bij leerlingen met zorg / ondersteuningsbehoefte
Begeleiding bij intensieve oriëntatievraagstukken (bijv. uitval, switchen)
Omschrijving
EducatieMeter is een begeleidingsinstrument bestaande uit vier vragenlijsten. Dit instrument  biedt handvatten om een jongere effectief te begeleiden en zelf regie te laten voeren over zijn/haar ontwikkeling. EducatieMeter geeft vanuit vier verschillende invalshoeken informatie over de huidige situatie en gedrag van de jongere.

1. Mentale belastbaarheid (mentale fitheid en draagkracht)
2. Voorkeuren en prioriteitsstelling (inzicht in de belevingswereld)
3. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten)
4. Studie- en beroepsinteresse

EducatieMeter biedt de jongere inzicht in wie hij/zij is en wat hij/zij doet, reikt handvatten aan om zelf sturing te geven aan de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij het maken van keuzes. EducatieMeter ondersteunt professionals bij het verkrijgen van inzage in de belevingswereld van de jongere, het opstellen van een aanpak en het kiezen van een passende begeleidingsstijl.


De leerling/student centraal
Bij beide instrumenten in de Toolkit Vroegsignalering VSV staat de leerling/student en zijn of haar beleving centraal (en dus niet het feit of de leerling/student goede resultaten behaalt of wel of geen diagnose heeft). Er wordt in kaart gebracht welke kansen en risico’s de leerling/student ervaart ten aanzien van studiesucces en wat dit voor de eventuele ondersteuning / begeleiding betekent.

Concreet
De Toolkit Vroegsignalering VSV kan zowel op de voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs worden ingezet. De digitale instrumenten bieden de onderwijsinstelling en de docent/mentor/studiecoach praktische handvatten om eerder te kunnen anticiperen op mogelijke oorzaken van verzuim of uitval. De tools kunnen tevens dienen als input voor reflectie en het ondersteuningsplan voor de leerling/student.

Contact
Ben je geïnteresseerd of heb je behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag.